Draudimo sąvokos

Aktuarijus
Matematikos, statistikos ir apskaitos specialistas, atsakingas už draudimo tarifų, rezervų, dividendų ir kitus statistinius apskaičiavimus draudimo bendrovėje.
 
Apdraustasis
Draudėjo nurodytas ir draudimo sutartyje įvardytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo įmonė privalo mokėti draudimo išmoką.
 
Atnaujinimas
Draudimo sutarties pratęsimas dar vienam periodui.
 
Automatinės gaisro gesinimo sistemos
Automatinės gaisro gesinimo sistemos būna 2 rūšių: sprinklerinės ir drenčerinės. Sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos, gesina vandeniu arba specializuotu putų mišiniu ir suveikia tik nuo temperatūros padidėjimo. Drenčerinės gaisro gesinimo sistemos, gesina vandeniu, specializuotu putų mišiniu, vandens garais arba dujomis ir jos suveikia nuo įrengtos gaisrinės aptikimo signalizacijos.
 
Bazinis draudimo įmokos tarifas
Bendrųjų rizikos požymių pagrindu paskaičiuotas draudimo įmokos dydis.
 
Brokeris
Žr. draudimo brokeris.
 
CAR
„Contractors’ All Risks“ – statybos darbų draudimas nuo visų rizikų. Žr. statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas
 
Civilinė atsakomybė
Turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių (žalos) atlyginimo ar netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimo, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas.
 
Draudėjas
Draudimo bendrovės klientas. Draudimo sutarties šalis, sudariusi su draudimo bendrove draudimo sutartį, mokanti draudimo įmokas bei, atsitikus draudiminiam įvykiui, turintis teisę į žalos atlyginimą ir/ar suteikiamas paslaugas.
 
Draudikas
Draudimo bendrovė. Draudimo sutarties šalis prisiimanti atsakomybę atlyginti nuostolius, apmokėti žalą ar suteikti paslaugas.
 
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraustieji asmenys gali būti draudžiami nuo mirties, invalidumo ir/arba traumų, jei mirties, invalidumo arba traumos priežastimi buvo nelaimingas atsitikimas. Šiuo draudimu įmonės darbuotojus gali drausti darbdavys, o fiziniai asmenys gali draustis savanoriškai.
 
Draudimo agentas
Draudimo tarpininkas, atstovaujantis draudimo bendrovės interesams.
 
Draudimo apsauga
Draudimo bendrovės suteikiamos garantijos atlyginti žalą draudėjui, atsitikus tam tikriems draudimo sutartyje numatytiems įvykiams.
 
Draudimo brokeris
Draudimo tarpininkas, atstovaujantis kliento interesams.
 
Draudimo įmoka
Kliento piniginiai mokėjimai draudimo bendrovei pagal draudimo sutartį už draudimo bendrovės prisiimtą riziką.
 
Draudiminis įvykis
Draudimo sutartyje nustatytas atsitikimas, kuriam įvykus draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar tretysis asmuo įgyja teisę į draudimo išmoką.
 
Draudimo įmokos tarifas
Dažniausiai procentine išraiška išreiškiama kaina už draudimo bendrovės prisiimamą riziką, skaičiuojant nuo draudimo sumos.
 
Draudimo išmoka
Išmoka, numatyta atitinkamose draudimo rūšies taisyklėse, kurią, įvykus draudimo sutartyje nustatytam draudiminiam įvykiui draudimo įmonė privalo mokėti draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui, tretiesiems asmenims, remdamasi šį įvykį patvirtinančiais oficialiais dokumentais.
 
Draudimo laikotarpis
Laikotarpis, kurio metu galioja draudiko draudėjui suteikta draudimo apsauga.
 
Draudimo liudijimas
Dokumentas patvirtinantis draudimo apsaugos galiojimą.
 
Draudimas nauja verte
Draudžiant transporto priemonę nauja verte, draudimo suma ir rinkos vertė lygi transporto priemonės pirmojo pardavimo vertei, patvirtintai transporto priemonę pardavusios įmonės. Ši nuostata dėl rinkos vertės nustatymo yra taikoma tiktai tuo atveju, kai transporto priemonė yra įsigyta Lietuvos Respublikoje ir nuo pirmos registracijos yra praėję ne daugiau kaip du mėnesiai.
 
Draudimas neišskaitant nusidėvėjimo
Transporto priemonė draudžiama su sąlyga, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka mokama neviršijant draudimo sumos ir neišskaitant transporto priemonės dalių nusidėvėjimo. Drausti galima ne senesnę nei šešių metų transporto priemonę.
 
Draudimas išskaitant nusidėvėjimą
Transporto priemonė draudžiama su sąlyga, kad draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka mokama neviršijant draudimo sumos ir išskaitant transporto priemonės dalių nusidėvėjimą, išskyrus, kai keičiama analogiškomis naudotomis dalimis.
 
Draudimas nekintama draudimo suma
Po draudiminio įvykio sutartis pagal draudiminių įvykių grupę galioja ta pačia suma, neatsižvelgiant į pagal sutartį išmokėtas draudimo įmokas. Drausti galima ne senesnę nei devynių metų transporto priemonę.
 
Draudimas mažėjančia draudimo suma
Po draudiminio įvykio sutartis pagal draudiminių įvykių grupę galioja ta suma, kuri lieka iš sutartimi nustatytos draudimo sumos atėmus išmokėtą draudimo išmokos sumą.
 
Draudimo rūšies taisyklės
Pagal atskirą draudimo grupę draudimo įmonės nustatytos draudimo rūšies sąlygos, kuriomis remiantis draudimo įmonė vykdo savanoriškąjį draudimą.
 
Draudimo suma
Draudimo sutartyje nustatyta suma, kuria draudžiami turtiniai interesai.
 
Draudimo sutartis
Sutartis, kuria viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis.
 
Draudimo tarpininkas
Draudimo agentas ir/arba draudimo brokeris, kurių paslaugomis turi teisę naudotis draudimo įmonės ir draudėjai.
 
Draudimo veikla
Finansinė ūkinė veikla, kuria siekiama apsaugoti fizinių ir juridinių asmenų turtinius interesus, įvykus draudimo sutartyje nustatytiems draudiminiams įvykiams, panaudojant rezervus ir draudimo techninius atidėjimus, sudaromus iš minimų asmenų mokamų draudimo įmokų bei pajamų, gautų jas investavus įstatymų nustatyta tvarka.
 
EAR
„Erection All Risks“ – montavimo darbų visų rizikų draudimas.
 
Franšizė
Apdrausto nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime.
 
Franšizė, besąlyginė
Nuostolio dalis pinigais, kuria draudėjas (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlyginime. Nuostolio dalis, viršijanti besąlyginės frančizės dydį, yra apmokama draudimo bendrovės.
 
Franšizė, sąlyginė
Nuostolio dalis pinigais, kurią draudėjas (apdraustas klientas) padengia pilnai, jei patirtas nuostolis neviršija frančizės dydžio. Jei nuostolis viršija sąlyginės frančizės dydį, draudimo bendrovė padengia visą žalą.
 
Hipoteka
Įkeitimo procedūra, kuria įkeisto turto savininkui paliekama nuosavybės teisė, tačiau apsaugomi kreditoriaus interesai. Pagal Lietuvoje galiojantį hipotekos įstatymą, įkeičiamas turtas privalo būti apdraustas.
 
Įgaliojimas draudimo tarpininkui (brokeriui arba agentui)
Kliento pavedimas draudimo tarpininkui atstovauti kliento interesus derybose su draudimo bendrovėmis.
 
Kasko draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria serijinės gamybos transporto priemonės apdraudžiamos nuo jų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo dėl avarijos, stichinių nelaimių, vagystės, vandalizmo, gaisro. Kasko draudimu taip pat gali būti apdrausta ne gamykloje – gamintojoje sumontuota transporto priemonės papildoma įranga (garso aparatūra, išorinės antenos, spoileriai ir t.t.).
 
Kelionių draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiami iš Lietuvos į užsienį vykstantys asmenys ir kuri apima: medicininių išlaidų kelionėje draudimą; draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu; kelionės išlaidų draudimą (kelionės finansinių nuostolių draudimą); bagažo draudimą. Į kelionę vykstantis asmuo gali pasirinktinai draustis viena, keliomis ar visomis kelionės draudimo rūšimis.
 
Kreditų draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria nuo nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo apdraudžiami draudėjo pirkėjai, kuriems suteikiamas atidėto mokėjimo už prekes ar paslaugas terminas.
 
Krovinių draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiami visi (tiek eksportuojami, tiek importuojami) kroviniai. Kroviniai gali būti draudžiami nuo avarijų, gaisro, sprogimo, stichinių nelaimių, vagystės ir kitų draudimo sutartyje nurodytų draudiminių įvykių.
 
LDA
Lietuvos draudikų asociacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias draudimo bendroves ir atstovaujanti savo narių interesams.
 
LDBA
Lietuvos draudimo brokerių asociacija, vienijanti dalį Lietuvoje veikiančių draudimo brokerių ir atstovaujanti savo narių interesus.
 
Medicininių išlaidų draudimas
Medicininių išlaidų draudimas apima medicinos paslaugas, kurias teikia privačios gydymo įstaigos bet kuriame Lietuvos mieste, valstybinių gydymo įstaigų teikiamas mokamas medicinos paslaugas, dantų gydymą, lengvatinį vaistų pirkimą. Šios išlaidos apmokamos ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar mirties atveju.
 
Naudos gavėjas
Draudimo sutartyje draudėjo valia nurodytas arba apdraustojo paskirtas asmuo, kuris draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
 
Nedraudiminis įvykis
Įvykis, už kurį draudimo įmonė neprivalo mokėti draudimo išmokų.
 
Nelaimingas atsitikimas
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudiminis įvykis. Nelaimingu atsitikimu pagal šią draudimo rūšį yra laikomas staigus ir netikėtas įvykis, kurio metu prieš apdraustojo valią apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) pakenkia apdraustojo sveikatai arba tampa jo mirties priežastimi.
 
Nuostolis
Žalos, patirtos dėl draudiminio įvykio, piniginė išraiška.
 
Nuostolingumas
Procentais išreikštas tam tikros draudimo rūšies draudimo įmokų ir išmokų santykis per draudimo laikotarpį.
 
Perdraudėjas
Draudimo įmonė, perdavusi savo prisiimtos rizikos dalį kitai draudimo ar perdraudimo įmonei.
 
Perdraudikas
Draudimo bendrovė, apdraudžianti kitą draudimo bendrovę.
 
Perdraudimas
Draudimo bendrovės apsidraudimas kitoje (-se), dažniausiai užsienio, draudimo bendrovėje (-se).
 
Pirmos rizikos draudimas
Draudimo išmokos apskaičiavimo pasirinkimo būdas. Numato draudimo išmokos, lygios faktiškam nuostoliui, išmokėjimą, bet ne didesnį nei iš anksto kliento ir draudimo bendrovės numatyta suma. Tokiu atveju visas nuostolis neviršijantis draudimo sumos (pirmojo rizika) kompensuojamas pilnai, o nuostolis, viršijantis draudimo sumą (antroji rizika) nekompensuojamas.
 
Privalomas draudimas
Įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims reikalaujamas turėti draudimas. Privalomojo draudimo rūšis ir pagrindines nuostatas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
 
Proporcinis draudimas
Draudimo išmokos apskaičiavimo būdas, kai, apskaičiuojant draudimo bendrovės kompensaciją, įvykus žalai, yra atsižvelgiama į proporcijas tarp faktiškai turimo turto vertės (atkuriamosios ar likutinės) ir apdraustos vertės (atkuriamosios ar likutinės).
 
Rizika
Tikimybė įvykti draudiminiam įvykiui.
 
Savanoriškas draudimas
Draudimas, vykdomas savanorišku draudėjo ir draudimo įmonės susitarimu, patvirtintu draudimo sutartimi.
 
Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kurios objektas yra įvairios paskirties pastatų ir statinių statybos ir montavimo darbai. Šis draudimas atlygina nuostolius, kuriuos apdraustas objektas patyrė dėl bet kokių įvykių, draudimo sutartyje nepaminėtų kaip nedraudiminiai. Tokie įvykiai gali būti: ugnis, sprogimas, žaibo įtrenkimas; potvynis, apsėmimas, lietus, sniegas, audra; žemės drebėjimas, nuošliauža, nuoslanka; vagystė su įsilaužimu; klaidingai atliktas darbas dėl negrabumo, aplaidumo, piktavališkumo, nesugebėjimo,
 
Tarifas
Dažniausiai procentine išraiška išreiškiama kaina už draudimo bendrovės prisiimamą riziką, skaičiuojant nuo draudimo sumos. Dažniausiai procentine išraiška išreiškiama kaina už draudimo bendrovės prisiimamą riziką, skaičiuojant nuo draudimo sumos.
 
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiama transporto priemonės savininko ar teisėto valdytojo atsakomybė prieš trečiuosius asmenis už žalą, padarytą jų sveikatai, gyvybei ar turtui, naudojantis apdrausta transporto priemone.
 
Trečioji šalis
Asmuo, kurio draudėjas nenurodo draudimo sutartyje, bet kuris draudimo rūšies taisyklėse nurodytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
 
Turto draudimas
Tai nekilnojamo turto (pastatų, statinių), įrangos ir įrengimų, atsargų draudimas nuo ugnies, stichinių nelaimių, vandentiekio žalų, vagystės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ir kitų draudimo sutartyje nurodytų draudiminių įvykių.
 
Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Apima mirties ir/ ar invalidumo atvejus, kurie įvyksta sutarties galiojimo metu vairuojant ar kitaip vartojant transporto priemonę, taip pat dėl nelaimingų atsitikimų įlipant ir išlipant.
 
Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie LR Finansų ministerijos
Institucija, vykdanti draudimo veiklos priežiūrą Lietuvos Respublikoje, kurios svarbiausieji uždaviniai yra: koordinuoti ir kontroliuoti draudimo įmonių bei draudimo tarpininkų veiklą vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką draudimo srityje; užtikrinti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir trečiųjų asmenų interesų bei teisių apsaugą vykdant draudimo veikla bei su draudimu susijusia veikla užsiimančių draudimo įmonių, taip pat draudimo tarpininkų priežiūrą; siekti, kad draudimo sistema būtų stabili, efektyvi, saugi ir patikima.
 
Verslo pertraukimo (nutrūkimo) draudimas
Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiamos pajamos, kurių įmonė netenka, kai dėl apdrausto nuostolio yra sugadinamas/ sunaikinamas jos turtas.
 
Žalioji kortelė
Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas užsienyje, būtinas vykstant į užsienio šalis, priklausančias žalio kortos sistemai.


Partneriai (atsitiktine tvarka):UADBB "Eurobroker" © 2015